Vyhlásenie kandidátov v komunálnych voľbách 2018 o podpore aktivít a príležitostí pre deti a mládež

Komunálni politici rozhodujú o väčšine záležitostí, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život detí a mladých ľudí v školách, pri trávení voľného času, v rodinách. Na tom, kto je zvolený ako starosta alebo obecný poslanec, záleží.

Rada mládeže Slovenska ako platforma 25 mládežníckych organizácií pracujúcich s približne 300 000 mladými ľuďmi pripravila vyhlásenie pre kandidátov v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, v ktorom potvrdia svoju podporu a záujem o zvýšenie kvality života detí a mladých ľudí tam, kde žijú: v ich mestách a obciach.

Ako kandidát/kandidátka v nadchádzajúcich komunálnych voľbách vyhlasujem, že kvalita života detí a mladých ľudí patrí medzi moje politické priority, čo sa prakticky prejaví v mojej práci, presadzovaných názoroch a iniciatívach; a preto budem podporovať:

  • kontinuálne mapovanie potrieb a záujmov detí a mladých ľudí;
  • venovanie zvláštnej pozornosti otázkam inklúzie detí a mladých ľudí;
  • primerané informovanie detí a mladých ľudí a ich priame zapojenie do procesov tvorby rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú, následnej realizácie a vyhodnocovania;
  • iniciatívy detí a mladých ľudí ako aj tvorbu príležitostí pre ich realizáciu sa v prospech seba a komunity;
  • účasť mladých ľudí na rozhodovaní o živote obce;
  • dobrovoľnícke aktivity detí a mladých ľudí a ich komunitné iniciatívy;
  • žiacke školské rady na školách, ktorých je obec alebo mesto zriaďovateľom;
  • poskytovanie priestorov deťom a mladým ľuďom na stretávanie sa a ich rovesnícke aktivity;
  • prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ich neformálne vzdelávanie;
  • mimovládne organizácie, ktoré u nás pôsobia v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi.

Pri výkone svojej funkcie budem spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, odborníkmi a aktívnymi jednotlivcami v prospech detí a mladých ľudí. Zároveň sa budem všestranne usilovať, aby samospráva venovala zvýšenú pozornosť podpore medzigeneračného dialógu a zapájaniu všetkých vekových skupín obyvateľstva, vrátane detí a mladých ľudí do spoločných aktivít pre dobro nás všetkých.


Rada mládeže Slovenska nezodpovedá za program, idei, politické ani iné aktivity kandidátov, ktorí sa rozhodli podpísať vyhlásenie.

Prihlasovanie bolo ukončené, ďakujeme.