Vyhlásenie kandidátov v prezidentských voľbách 2019 o podpore aktivít a príležitostí pre deti a mládež

 

Prezident Slovenskej republiky okrem iného zastupuje Slovenskú republiku navonok, podpisuje zákony, vymenúva členov vládu a iných verejných činiteľov a zároveň je symbolom štátu a jeho hodnôt. Celkové smerovanie štátu, ktoré prezident reprezentuje vytvára prostredie bezprostredne ovplyvňujú život detí a mladých ľudí v školách, pri trávení voľného času, v rodinách. Na tom, kto je zvolený ako prezident Slovenskej republiky, záleží.
Rada mládeže Slovenska ako platforma 25 detských a mládežníckych organizácií pracujúcich s približne 300 000 mladými ľuďmi pripravila vyhlásenie pre kandidátov v nadchádzajúcich prezidentských voľbách, v ktorom potvrdia svoju podporu a záujem o zvýšenie kvality života detí a mládeže.
Ako kandidát/kandidátka v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vyhlasujem, že kvalita života detí a mládeže patrí medzi moje politické priority, čo sa prakticky prejaví v mojej práci, presadzovaných názoroch a iniciatívach a preto chcem:

  • prijímať takých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a zákonov, ktoré budú zohľadňovať záujmy detí a mládeže;
  • podporovať výchovu a vzdelávanie detí a mládeže založenú na hodnotách demokracie a slobody, národných tradíciách a prirodzených ľudských právach;
  • podporovať detské a mládežnícke organizácie, ktoré u nás pôsobia v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi;
  • venovať zvláštnu pozornosť otázkam inklúzie detí a mládeže;
  • podporovať primerané informovanie detí a mládeže a ich priame zapojenie do procesov tvorby rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú;
  • podporovať iniciatívy detí a mládeže ako aj tvorbu príležitostí pre ich realizáciu sa v prospech seba a komunity;
  • podporovať dobrovoľnícke aktivity detí a mládeže;
  • podporovať prácu s deťmi a mladými ľuďmi, ich neformálne vzdelávanie.

Pri výkone svojej funkcie budem spolupracovať s inštitúciami, organizáciami, odborníkmi a aktívnymi jednotlivcami v prospech detí a mládeže. Zároveň sa budem všestranne usilovať, aby Slovenská republika a jej verejné orgány venovali zvýšenú pozornosť podpore medzigeneračného dialógu a zapájaniu všetkých vekových skupín obyvateľstva, vrátane detí a mládeže do spoločných aktivít pre dobro nás všetkých.

Aktuálne nie je spustená žiadna kampaň.